V43 2277 ◄  V43 1277


 

2006. november 5.

Az 515 sz. vonattal kijár Miskolc-Tiszairól

2006. november 25.

Az 515 sz. vonattal Miskolc-Tiszai kihaladón

2007. június 1.

Az IC 653 sz. vonattal Miskolc-Tiszain

vissza a V43 sorozathoz